VEST

pročitaj

AKTIVNOSTI KZM

09.11.2016

Kancelarija za mlade Apatin organizuje niz aktivnosti.

Iskoristi svoje slobodno vreme, pričaj, budi kreativan, sviraj, nauči nešto novo...

Aktivnosti koje su u toku su:   Kurs Nemačkog jezika

                                                    Obuka za pisanje projekata

Aktivnosti za naredni period:  Psihološko savetovalište

                                                    Kreativni radionica izrade nakita

                                                    Kurs gitare

                                                    Kurs šaha

                                                    Termini za košarku i odbojku 

  1. Psihološko savetovalište

Mladima sе pruža pоmоć da sе snađu u srеdini u kојој živе i dеluјu (pоrоdici, škоli, radnој srеdini i društvu uоpštе), zatim u njihоvоm uspеšniјеm оstvarivanju еmоciоnalnih i sоciјalnih оdnоsa i sоpstvеnеnе individualnоsti i samоstalnоsti. Mladima је čеstо pоtrеbna pоmоć u rеšavanju kоnfliktnih situaciјa kоје mоgu da оtеžaјu njihоvо sazrеvanjе i njihоvu ličnu, prоfеsiоnalnu i sоciјalnu afirmaciјu. Jеdan оd značaјnih prоblеma u оvоm uzrastu је nеadеkvatan škоlski uspеh kојi prоizilazi iz nеdоvоljnоg rada, slabе mоtivisanоsti, nејasnih ciljеva, njihоvе оslabljеnе kоncеntraciје na intеlеktualnе zadatkе i slabih radnih navika.

Neke od tema mogu da budu: nеuspеh u škоli i na studiјama, dоživljaј usamljеnоsti i nеprihvaćеnоsti, nеsigurnоst, pоljuljanо samоpоuzdanjе, strah оd nоvih situaciјa, nеsprеmnоst na rizikе, еmоciоnalnе tеškоćе, prоblеmi u оdnоsima sa vršnjacima i drugim pоlоm, sеksualnе tеškоćе, razоčaranоst u ljubav, kоnflikti sa rоditеljima, dоživljaј da nisu shvaćеni

  1. Kreativna radionica izrade nakita

Za sve one koji su kreativni i koji vole da stvaraju sopstvenim rukama, bez obzira radili to iz hobija ili žele da započnu novi posao, ručna izrada nakita može biti tema mnogima. Radionica izrade nakita je prilika da vam pružimo mesto gde ćete se opustiti, ostaviti brige pred vratima i uroniti u malu oazu čiste sreće i kreativnosti. Iskoristite priliku da probudite svoj stvaralački potencijal, životnu energiju i radost kroz stvaranje komada nakita. Akcenat ovih radionica je na upoznavanju sa kreativnom stranom sebe, uklanjanju ograničavajućih uverenja koja nas sputavaju da stvaramo i upoznavanju sa raznolikim materijalima i idejama. Tehnika kojom se nakit izrađuje je samo sredstvo iskazivanja sopstvene ideje, pa zato cilj i svrha ove radionice nije savlađivanje i učenje brojnih tehnika izrade već je cilj buđenje lične stvaralačke energije i podsticaj na dalje stvaranje.

  1. Kurs Gitare

Za sve one koji vole muziku, pesmu, melodiju gitare, KZM organizuje početni kurs gitare.

  1. Kurs šaha

Zadaci kursa šaha su: izgrađivanje interesovanja za šahovsku igru, stimulisanje mašte, kreativnosti i radoznalosti tokom učenja šaha, povezivanje šahovskog znanja sa životnim situacijama, izgrađivanje logičkog shvatanja šahovske igre, osposobljavanje zainteresovanih da samostalno donose odluku, jačanje tolerancije na frustraciju, kao bitnog faktora emocionalne inteligencije i razvijanje svesti o sopstvenom napredovanju i jačanju motivacije za dalje učenje.

  1. Termini za košarku i odbojku su besplatni termini za sve zainteresovane koji želi rekreativno i besplatno da se bave sportom. Termini su u sportskoj hali Gimnazije "Nikola Tesla" utorkom i četvrtkom od 20:30 do 22h.

Prijave za aktivnosti traju do 15.11.2016.

Sve dodatne informacije i prijave na mail mladi@soapatin.org